Main index: 211,943 Documents
BookBoxo.com - outstanding document search machine

KREATIVNI CENTAR

Newsletter2013
 • Size: 967 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Aug 21 23:39:30 2013
 • Total Pages: 4

NOVOSTI IZ KO NICE 2012 2013 Kreativni Centar Ko nica udruga je koja promi e ipodupire Kreativni razvoj djece mladih i odraslih sposebnim naglaskom na dramski odgoj elja namje poticati kreativnost i stvarala tvo promicatidemokrati nost toleranciju zdrav ivot te razvojekolo ke svijesti U Kreativnom centru Ko nicadjeluju dvije mla e dramske grupe ni i razredi Oa starija dramska grupa djeluje u O Ste...

kosnica.hr/images/new...sletter2013.pdf
Skraceni Prospekt Za Izdavanje Iiic Emisije Akcija Centar Za Reciklaa 1/2 U Ad Beograd
 • Size: 104 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Feb 13 15:43:09 2009
 • Total Pages: 7

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE IIIC EMISIJE AKCIJA -Centar ZA RECIKLAŽU AD BEOGRAD.doc SKRA ENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBI NIH AKCIJA III C EMISIJECENTAR ZA RECIKLA U AD BEOGRADKomisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih uprospektu za izdavanje hartija od vrednosti niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti daispuni obaveze iz h...

czr.rs/documents/Novosti i objave/SKRACENI PROSPEKT ZA ... AD BEOGRAD.pdf
2014 02
 • Size: 2344 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Mar 5 15:12:47 2014
 • Total Pages: 12

IZDAJE I TAMPA OP INA Centar SARAJEVO BILTEN JE BESPLATAN GODINA XI BROJ 162 28 02 2014 ZAPALJENA ZGRADAOP INE CENTARNakon to je tokom protesta gra ana u petak 7 februara 2014 godine zapaljena i devastirana zgrada Op ineCentar i Kantona Sarajevo danono no se radi na otklanjanju te kih posljedica i teta u toj instituciji Za samosedam dana ponovo je otvorena alter sala Mati nog ureda a sve ostale sl...

centar.ba/upload/documents/bilt...eni/2014_02.pdf
Zabljak Ju Centar Za Kulturu
 • Size: 35 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Apr 9 22:45:18 2010
 • Total Pages: 4

JU. Centar za kulturu J U Centar ZA KULTURU ABLJAKJ U Centar za kulturu abljak je kulturna institucija iji osniva je Skup tina Op tineabljak a djeluje i radi kao samostalna organizaciona jedinicaOsnovne djelatnosti Centra za kulturu su1 Bibliotekarstvo2 Izvo enje i prikazivanje pozori nih filmskih folklornih i drugih kulturnihaktivnosti3 KUD Radoje Daki Brko4 Osmi ljavanje i realizacija svih aktiv...

database.uom.me/_czr-uom/repository/(Zabljak) JU. Centa... za kulturu.pdf
Dnevni Centar Za Starije Osobe
 • Size: 272 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Feb 9 09:06:06 2015
 • Total Pages: 1

Dnevni Centar za starije osobe Dnevni Centar za starije osobePilot dnevni Centar za osobe tre e ivotne dobi je u fazi osnutka u op ini Novo Sarajevo Ucentru e raditi socijalni radnik psiholog kao i ljekar medicinska sestra i pravnik koji epovremeno biti na raspolaganju klijentima centra Centar e biti uspostavljen u suradnji saOp inom Novo Sarajevo O ekuje se skoro osnivanje i Vije a klijenata koje...

zdravostarenje.ba/pdf/dnevni-centar-za-starije-osobe.pd...arije-osobe.pdf
Cro Combat Centar
 • Size: 197 KB
 • Author: none
 • Created: Mon May 27 18:16:25 2013
 • Total Pages: 1

Cro Combat Centar je moderan profesionalni sportski objekt s najnovijom i prvoklasnom trening opremom zaborila ke sportove Centar je otvoren za bilo koju vrstuaktivnosti sukladno Va im potrebama treningkampovima seminarima natjecanjima sportskomodmoru Smje ten u Nacionalnom Parku Krka uprekrasnom okru enju i skladu s prirodom Cro CombatCentar nudi jedinstvenu priliku za treningSve to je potrebno z...

taekwondo-metalac.hr/wp-content/uploads/2013/05/Cro-Com...mbat-Centar.pdf
2014 01
 • Size: 2940 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Feb 3 14:46:55 2014
 • Total Pages: 12

IZDAJE I TAMPA OP INA Centar SARAJEVO BILTEN JE BESPLATAN GODINA XI BROJ 161 31 01 2014 BUD ET OP INE CENTAR38 779 549 KMOp insko vije e je 27 decembra 2013 godine usvojilo Bud et Op ine Centar za 2014 godinu u iznosu od38 779 549 KM Gra ani su i ovaj put aktivno u estvovali u kreiranju Bud eta koji je i razvojni i socijalniOP IRNIJE STRANA 2Pro itajte u ovom brojuKOMUNALNI PROJEKTI15 SJEDNICA OP ...

centar.ba/upload/documents/bilt...eni/2014_01.pdf
2014 07
 • Size: 7819 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Aug 1 11:10:46 2014
 • Total Pages: 12

IZDAJE I TAMPA OP INA Centar SARAJEVO BILTEN JE BESPLATAN GODINA XV BROJ 167 31 7 2014 Op ina Centar izdaje izvodeiz mati nih knjiga iz cijele FBIHSTRANA 5Mati ni ured Op ine Centar od kraja juna 2014 godine u planiranom roku izdaje izvode iz mati nih knjigaza gra ane koji su ro eni na teritoriji drugih op ina u Federaciji BiH Kako je javnosti poznato 12 majaove godine u prostorijama Ministarstva ...

centar.ba/upload/documents/bilt...eni/2014_07.pdf
Plan Nabave 2012 God
 • Size: 169 KB
 • Author: none
 • Created: Thu May 24 10:31:22 2012
 • Total Pages: 1

PLAN NABAVE 2012 godina Korisnik prora una Centar za odgoj i obrazovanje Ivan tarkOsijek Drinska 12 bRa un Procjenjena PlaniranaRedni Postupak i na inrashoda Plan 2012 Naziv ra una vrijednost bez vrijednost sbroj nabaveizdatka PDV-a PDV-om1 3213 11 000 Stru no usavr avanje zaposlenika 8 800 11 000 bagatelna1 1 32131 11 000 Seminari savjetovanja simpoziji 8 800 11 000 bagatelna2 3221 105 000 Uredsk...

centar-istark-os.skole.hr/upload/centar-istark-os/image...e_2012._god.pdf
Prijavni Obrazac Operativna Grupa Zaposljavanje Mladih
 • Size: 456 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Jul 21 15:18:19 2011
 • Total Pages: 2

PRONI Centar za socijalno podu avanje The PRONI Centre for Social EducationOperativna grupa za zapo ljavanje mladihPRIJAVNI OBRAZACMolimo Te da PRIJAVNI OBRAZAC ispuni u cijelosti te da na pitanja odgovori sa eto i informativnoIme i prezimeDatum i godinaro enjaAdresaTelefon MobitelE-mail adresaKoji je stupanj tvojegaobrazovanja A OSNOVNA KOLAzaokru iB SREDNJA KOLAC FAKULTETNaziv kole fakultetakoji...

osijeknet.com/fotografije/Prijavni_obrazac_operativna_g...anje_mladih.pdf
526 1
 • Size: 77 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Dec 11 13:01:47 2013
 • Total Pages: 1

Centar za ekologiju i odr ivi razvoj CEKOR Center for Ecology and Sustainable DevelopmentCEKOR Korzo 15 13 24 000 Subotica SERBIAFax 381 0 24 523 191 www cekor orgsreda 11 decembar 2013Saop tenje za medijeEBRD ova nova Strategija Energetike restriktivna prema ugljuEvropska Banka za obnovu i razvoj je tokom ju era njeg glasanja o svojoj novoj strategiji energetikeprihvatila osnovne principe koji uk...

cekor.org/documents/...pages/526_1.pdf
Email Ios
 • Size: 248 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Aug 7 17:22:09 2014
 • Total Pages: 2

Kontakt Centar 19900 www sbb rs iPhone iOS 6 x 5 x 4 x U slede em meniju izaberite opciju Add Accountdodaj nalogNa po etnom ekranu izaberite ikonicu Settingspode avanjaU meniju koji dobijete na ekranu izaberite opciju MailContacts Calendars mail kontakti kalendar Potom izaberite opciju Other ostaloKontakt Centar 19900 www sbb rsU slede em meniju odaberite opciju Add Mail Accountdodaj mail nalogPot...

kablovska.net/upload/documen...t/email_iOS.pdf
Kl 82 Poziv Za Dostavu Ponuda Za Drvodjelski Materijal
 • Size: 195 KB
 • Author: none
 • Created: Thu May 8 12:19:10 2014
 • Total Pages: 3

KLINI KI BOLNI KI Centar SPLIT 21000 SplitSpin i eva lKl 406-01 14-01 82Ur br 2181-147-05 JP-14-02Temeljem Internog akta KBC Split od 27 02 2014 kojim se ure uju postupci nabave roba uslugai radova na koje se sukladno l 18 st 3 Zakona o javnoj nabavi NN br 90 11 3 13 143 13 neprimjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi ovim putem svim zainteresiranim gospodarskimsubjektima upu ujemo slijede iPOZIV ...

kbsplit.hr/sites/default/files/Kl_82_Poziv_za_dostavu_p...i_materijal.pdf
03092008 Medija Centar
 • Size: 175 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Sep 5 14:09:25 2008
 • Total Pages: 1

Microsoft Word - 03092008 Medija Centar.doc PRESS CLIPPINGDate 03 09 2008Web site Medija Centarhttp www mediacenter org yu code navigate asp Id 4 eventId 6750Topic MicrosoftTitle Professional empowerment for deaf and hard hearing persons......

ian.org.rs/IzStampe/03092008 Me...dija centar.pdf
Bowling Centar 300 Cjenici Za Stampu
 • Size: 199 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Oct 6 08:30:08 2011
 • Total Pages: 17

Bowling Centar 300 Pregled ponude i cijene usluga hrane I pi aTopli napiciKava espresso 7 00KNKava s mlijekom 9 00KNKava s mlijekom mala 8 00KNKava sa lagom 9 00KNKava sa lagom mala 8 00KNCappucino 9 00KNBijela kava 11 00KNKava bez kofeina 9 00KNKava bez kofeina sa mlijekom 11 00KNKava bez kofeina sa lagom 11 00KNCappucino bez kofeina 11 00KNBijela kava bez kofeina 12 00KNKakao 10 00KNKakao sa lag...

bowling.hr/wp-content/uploads/2010/02/Bowling-centar-30...i-za-stampu.pdf
Fantec 3daluplay Manual Hr
 • Size: 1995 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Jun 7 14:13:39 2013
 • Total Pages: 34

Microsoft Word - HRV363.000.066Media Centar FANTEC3DAluPlay.docx Fantec 3DAluPlay1Korisni ke uputeSadr aj1 UvodPredgovorSadr aj pakiranjaPovezivanjePogledPrvi koraciHDD Format2 O ure ajuDaljinski upravlja3 Glavne funkcijeIzbornik postavkiPostavke zbirke filmova Movie LibraryPostavke zbirke fotografija Photo LibraryPostavke zbirke muzike Music Library3D produkcija filmovaFile ManagerUpravljanje lis...

cms1.myfantec.de/fileadmin/downloads/products/heimkino/...y_manual_hr.pdf
Cjenik10
 • Size: 142 KB
 • Author: none
 • Created: Thu May 23 10:37:38 2013
 • Total Pages: 3

Beaty Centar Beauty Centar- KOZLINGERKOZMETI KE USLUGEKlasi an tretman lica 200 00 kn Depilacija nadusnica 30 00 kni enje lica 180 00 kn Depilacija brade 40 00 kni enje lica studenti 160 00 kn Depilacija lica 50 00 knBabor tretman ne ista ko a 250 00 kn Depilacija ruku 70 00 knBabor tretman aktivna njega 390 00 kn Depilacija cijelih nogu 130 00 knBabor tretman Q TEN 430 00 kn Depilacija nogu do ko...

kozlinger....hr/cjenik10.pdf
Novi Bea Ej As Novo Miloa Evo Boa Ar Centar
 • Size: 75 KB
 • Author: none
 • Created: Sun Jan 20 22:50:23 2013
 • Total Pages: 1

Daljinar Relacija Novi Be ej AS - Novo Milo evo - Bo ar - CentarStanica Me ustani no rastojanje Du ina linije Vreme vo nje izme u Vreme vo nje po linijistanicakm km min minNovi Be ej AS 0 0 0 0 0 0Novi Be ej - Mlin 1 7 1 7 4 4C Bara 4 0 5 7 4 8Novo Milo evo Lord 11 7 17 4 9 17Novo Milo evo Hinom 0 7 18 1 1 18Novo Milo evo - 0 7 18 8 1 19benzinska pumpaNovo Milo evo - Centar 0 9 19 7 1 20Novo Milo ...

217.24.23.93/SADRZAJ/Files/Novi Bečej AS - Novo Miloš...ar - Centar.pdf
Konkurs Kozmetia Ar Za Njegu Lica I Tijela
 • Size: 128 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Nov 12 10:07:48 2013
 • Total Pages: 1

JU ISPITNI Centar objavljujeKONKURSZa uklju ivanje u program osposobljavanja za licenciranog ispitiva a u postupku sticanjastru ne kvalifikacije za zanimanje kozmeti ar za njegu lica i tijela u skladu sa odredbamaZakona o nacionalnim stru nim kvalifikacijama Sl list Crne Gore br 80 08Kandidat koji se uklju uje u program osposobljavanja za licenciranog ispitiva a u postupkusticanja stru ne kvalifik...

iccg.co.me/1/images/dok/nacionalne/konkurs - kozmetiča...ca i tijela.pdf
Centarzamladepula Nekasedobriglasoviuju
 • Size: 197 KB
 • Author: none
 • Created: none
 • Total Pages: 1

11 3 2014 Centar za mlade Pula Neka se dobri glasovi uju Po etna Centar za mlade ZUM Trenerska ZUMbaza Produkcija i izdava tvo Kontakt ZUMiraj seVolonterski kutak E-Korisno27 01 2014Pretra ivanjeNeka se dobri glasovi ujuU sklopu nacionalne kampanje Dislajkam mr nju - ne govoruNovosti mr nje na Internetu pokre e se online natje aj za mlade Neka sedobri glasovi ujuU medijimaFoto galerija Pozivaju se...

umki.hr/sites/umki.hr/files/cr-collections/2/centarzaml...iglasoviuju.pdf
Satnica Kom2014 A4 Hrv
 • Size: 278 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Nov 21 09:30:46 2014
 • Total Pages: 2

KOM2014 Hypo Centar 24 - 25 11 2014 www case hr kom2014 PONEDJELJAK 24 11 dvorana BRA UTORAK 25 11 dvorana BRA09 00 Otvaranje konferencije Dra en Lu i HAKOM Predavanja prezentacijePredavanja prezentacijeSOFTVERSKI DEFINIRANE MRE E IMRE E I MRE NE TEHNOLOGIJE KOMUNIKACIJE09 10 Pregled stanja i razvoj tr i ta elektroni kih 09 00 Ra unarstvo u Oblaku Gospodar promjena - Orlankomunikacija Ana Mijali H...

case.hr/_download/repository/Satnica_KOM...2014_A4_hrv.pdf
Pi Centar Makroekonomija Vjezbe Fax
 • Size: 448 KB
 • Author: none
 • Created: Sat Sep 4 13:24:59 2010
 • Total Pages: 5

PI-Centar za Edukaciju 098 9652 432 091 1944 476 pi Centar gmail com www pacar-instrukcije comZadatci 11 Razmotrite slu aj jednog veoma jednostavnog gospodarstva 2005 godine koje je imalo samo tri poduzedaPoduzede A uzgajalo je p enicu Ostvarilo je prihod u iznosu od 100 NJ Isplatilo je svojim radnicima plade u visiniod 50 NJ Polovicu p enice iskoristilo je poduzede B za proizvodnju kruha P enica ...

mathoteka.hr/skripte/PI_Centar_makroekonomija_vjezbe_fa..._vjezbe_fax.pdf
Palic S2b
 • Size: 1029 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Dec 27 22:56:35 2011
 • Total Pages: 3

imme udr avnim sporazumima kojima se ure uje oblast investiranjaCena 100 udela u privrednom dru tvu iznosi 1 100 000 evraOPCIJA 2 - STRATE KO PARTNERSTVOOsniva i privrednog dru tva izra avaju spremnost da zaklju e ugovor o zajedni komulaganju u izgradnju wellness centra kojim bi utvrdili me usobna prava i obaveze sastrate kim partnerom suinvestitoromObaveza strate kog partnera je da obezbedi opera

consulting.promozis.com/BEST/INVESTICIJE/Nekretnine/Wel...r/PALIC_S2B.pdf
7v 2013 Radionice
 • Size: 789 KB
 • Author: none
 • Created: Sun Jan 13 23:23:57 2013
 • Total Pages: 4

8. FESTIVAL EVROPSKOG DUGOMETRAŽNOG DOKUMENTARNOG FILMA ”SEDAM VELIČANSTVENIH“ 25 - 29. januar 2012 / Sava Centar – Beograd www.magnificent7festival.org 9 FESTIVAL EVROPSKOG DUGOMETRA NOG DOKUMENTARNOG FILMASEDAM VELI ANSTVENIH30 01 - 04 02 2013 Sava Centar Beogradwww magnificent7festival orgPOZIV NA RADIONICEJedinstveni koncept festivala 7 Veli anstvenih le i u to intenzivnij...

magnificent7festival.org/pages/7V_201...3_RADIONICE.pdf
16 04
 • Size: 58 KB
 • Author: none
 • Created: Wed May 8 09:33:06 2013
 • Total Pages: 1

IME (IME RODITELJA) PREZIME P odnosilac zahtjevaPREZIME I IMEIME RODITELJAADRESA STANOVANJAKONTAKT TELEFONKONTAKT SMSKONTAKT E-MAILOP INA Centar SARAJEVOSLU BA ZA CIVILNU ZA TITU APPREDMET ZAHTJEV ZA I ZDAVANJE SAGLASNOSTI NA DI O P ROJEK TNE DOK UM ENTACI JE K OJASE ODNOSI NA I ZGRADNJU ZAK LONA I SLON I TAozna ite odabranolegalizacija postoje eg objektaizgradnja novog objektaAdresa objekta koji ...

centar.ba/upload/documents/ob...rasci/16-04.pdf
Rvs Brosura
 • Size: 2820 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Oct 14 12:53:11 2008
 • Total Pages: 4

RVS-1krivulje.cdr Respiratornisincicijskivirus RSVLo injska 1610000 Zagrebm 098 403 808www djecji-Centar org2 34 56 7......

djecji-centar.com/...RVS_brosura.pdf
Itc Festival Postignuca 2014 Javni Poziv
 • Size: 121 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Mar 25 16:29:12 2014
 • Total Pages: 3

Po tovane Po tovani Incest Trauma Centar - Beograd organizuje FESTIVAL POSTIGNU A na dan 12 maj 2014 iovim upu ujemo JAVNI POZIV NASTAVNOM OSOBLJU OSNOVNIH I SREDNJIH KOLA USRBIJI DA SE PRIJAVI I U ESTVUJEOBLAST FESTIVALA POSTIGNU A SU OSTVARENI REZULTATI U UVO ENJU TEMESEKSUALNOG NASILJA NAD DECOM I MLADIMA U REDOVNU NASTAVUSVE ANO OTVARANJE FESTIVALA POSTIGNU A JE u ponedeljak 12 maja 2014 u11 a...

incesttraumacentar.org.rs/files/2013/ITC-FESTIVAL POSTI...JAVNI POZIV.pdf
Original
 • Size: 153 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Oct 11 12:25:47 2012
 • Total Pages: 1

Dnevni Centar za rehabilitaciju SLAVA RA KAJ Rijeka Predmet poziv za Va im sudjelovanjem u projektu nabave aparataPo tovaniDnevni Centar za rehabilitaciju Slava Ra kaj Rijeka bavi se rehabilitacijom djece sao te enjem sluha usporenim razvojem govora i gluhoslijepe djeceObzirom da temeljna djelatnost na eg Centra po iva na radu logopeda potrebito im jeosigurati aparaturu koja im je svakodnevno potr...

slava-raskaj-rijeka.hr/docs/slavaraskajHR/pictures/118/...18/Original.pdf
U Dosluhu I Neposluhu Final 31 Mart 2010 1
 • Size: 3023 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Mar 31 00:56:22 2010
 • Total Pages: 113

u do sluhu i ne po s lu hu Pozitivni primjeri izgradnje mira u Hrvatskoj u 90-ima i kasnijeco l lus io n and dis o bedi encePositive peacebuilding practices in Croatia in 1990s and laterNakladnik Tiskanje ove publikacije omogu eno jeMiramida Centar temeljem financijske potpore Nacio nal neRegionalne razmjene mirovnih iskustava zaklade za razvoj civilnoga dru tva uMate Gorjana 2 skladu s Ugovorom b...

krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/uploads/documents/u_do...mart_2010_1.pdf
Banja Zdrelo 20 06 2013
 • Size: 469 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Jun 20 15:44:18 2013
 • Total Pages: 3

REKREATIVNO UGOSTITELJSKI Centar DRELOMLAVSKE TERMERadnim danima i vikendom posebni paketi sopstveni prevozCentar drelo ili popularne Mlavske terme se nalazi na 135 km od Beograda u mestu drelona 11- tom kilometru puta Petrovac - agubica Jedinstveni je wellnes Centar u Srbiji koji radipreko cele godine Sastoji se od aqua parka sa dnevnim i no nim kupanjem u toplim itermalnim vodama temperature od ...

kontiki.co.rs/upload/PDF/Srbija/2013/Banja Zdrelo 20.06... 20.06.2013.pdf