Main index: 211,943 Documents
BookBoxo.com - outstanding document search machine

VIDIOE CHODIA

Kiwi Software Kiosk Sk
 • Size: 846 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Apr 16 10:20:30 2013
 • Total Pages: 4

zovkyHlavn v hodyzabezpe en webov prehliadaatrakt vna vstupn obrazovkafiltrovanie povolen ch webov ch str nok whitelistmo nos pribl enia zobrazovanej str nky pomocou lupyv pr pade ne innosti kiosku sa spust projekcia videatextu i fotografionline aktualiz cia a vzdialen monitoringfunkcia pre sporu energie a d tov ho tokuvirtu lna kl vesnica a podpora z lo iekmo nos vyu itia webovej kameryOBSA H KE

kiwi-digital.sk/files/kiwi-softwa...re-Kiosk-sk.pdf
9 19
 • Size: 151 KB
 • Author: none
 • Created: Sat Mar 7 14:14:44 2009
 • Total Pages: 6

nes pou n midokumentmi doby Janko L talentovan citliv a ambici zny chlapec robil po skon ent dia medic ny svoju z kladn vojensk slu bu v o etrovni jednej pos dky na v chodnomSlovensku Dostal tam lekciu nielen duchovnej biedy normaliza n ch ias ale aj udskejhl posti surovosti vtedy zvl prekvitalo t ranie vojakov-prvoro iakov holubovdruhoro iakmi maz kmi Zapochyboval i jeho viera na ide ly presadzov

biocenter.sk/lkpublics..._files/9-19.pdf
Casopis Dnvinak 2010 04
 • Size: 1313 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Nov 9 12:12:05 2010
 • Total Pages: 6

DEV NSKA INAK noviny ob ianskeho zdru enia Dev nska InakPONDELOK 8 NOVEMBRA 2010 slo 4Rie enie verzus re nenieMil Dev nskonovove ania dr te v ruk ch u tvrt Chodia pomedzi ud a ohov raj konkurentov Potomslo na ich volebn ch nov n tentokr t venovan dost vam aj tak to ot zky Pre o zrazu chcete bydostupnosti a doprave Pod a mnoh ch z v s starostom kde ste boli doteraz Pre o ste sa taks ktor mi sa stre...

devinskainak.sk/dnvinak/casopis_dnvi...nak_2010-04.pdf
Farska Republika
 • Size: 147 KB
 • Author: none
 • Created: Sat Jun 19 15:46:37 2004
 • Total Pages: 4

n Nejde n hodou o al ie desiatky mili nov kor nA kde s peniaze ktor dost va z in ch finan n ch zdrojov naprod samospr v okresn ch a krajsk ch org novAko je mo n e n far r m ka d 2 roky nov auto Kde na toberie ke s far ri tak bo iaci a maj tak n zke platyAko je mo n e ka d rok chod na zahrani n dovolenky Z o-ho to dok e na etriV en p ni redaktori Vy ste u boli na dovolenke v Mexiku aj sosvojimi man

dio.sk/pdefka/farsk...a_republika.pdf
Didakticke Hry Slabikar Kosice2 487 Sk
 • Size: 163 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Dec 6 17:59:31 2013
 • Total Pages: 3

iak u ite navrhne slovo nasleduj ci iaci dop aj slov ktor s visia s dan m slovomobmena al iaci dop aj slov tak aby vznikla veta pod a mo nost o najdlh iaPOZORN O KO BYSTR O KONa tabuli m m nap san p smen slabiky slov iaci Chodia po dvoch k tabuli aj tam onih adaj zakr kuj uk u p smeno slovo kto sk r n jde Pou vam chyt iky mi im sem smeHra zameran na tanie pozornos presnos Vyu itie od 1 ro n ka po

aitec.sk/assetsd/files/didakticke-hry-slabikar-kosice2_...ice2_487_sk.pdf
Zapisnica 22
 • Size: 97 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Apr 14 14:44:06 2014
 • Total Pages: 9

e priv tal Ing Nat liu Jergov PhD predsedn kuOZ Strom a p nov Sis ka a Torkolyho z firmy Brantner Gemer s r o RimavskSobota Ospravedlnil ne as kontrol rky Ing Zuzany tef nikovej z d vodudlhodobej PN a poslanca Petra Hricka z d vodu pobytu v zahrani Starostaskon tatoval e obecn zastupite stvo je uzn ania schopn 6 poslancovStarosta doplnil do bodu R znea Schv lenie kalend ra kult rnych podujatb Vy t

vlachovo.eu/download/z...apisnica_22.pdf
Zuvackovy Kral 9788089482764 Enja Ruckova Vydavatelstvo Motyl
 • Size: 40 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Jan 13 02:53:46 2015
 • Total Pages: 1

Žuvačkový kráľ - ManagementMania.com uva kov krZoja m z tane n ho kurzu na ktor ju dotla ila kamar tka hr zu Mysl si e ho cel presed v k tepreto eChalani s z nej nerv zni lebo je asto vy ia ako oniNenos lodi ky ale lodeRuky jej zdobia nepekn mozoleM asi tak sexep l ako doska na ehlenieRodi ia ju Chodia z kurzu osobne vyzdvihn akoby bola p ro n deckoKe sa s ou pok si usmievav Adam nadviaza kon...

https://managementmania.com/cs/zuvackovy-kral-978808948...lstvo-motyl.pdf
Zapisnica 23 3 09
 • Size: 69 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Apr 16 08:37:11 2009
 • Total Pages: 2

ej komunik cie Cig nsky plac vo v ke135 000 - Sk 4 481 -Bolo prijat U z n e s e n i e 16 2009Za hlasovali 6-ti poslanciDiskusiaV Prokaj presakuje voda na jeho pozemkustarosta pr de na miesto s lenom stav KomisieIng L slo -za na tam asfaltka bude potrebn kopa ru ne prizva plyn rovJ ierny opravi cestu pod Vrchy smerom na L ky vysypa makadamomIng L slo opravy ciest zaradi do postupnostiV Pivar iov je

stiavnickebane.ocu.sk/sk/dokumenty/zapisnica_23_3_09.pd...ica_23_3_09.pdf
1284448114 Kk 14 9 2010
 • Size: 67 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Sep 14 09:07:37 2010
 • Total Pages: 2

by som ju ur ite vyu il Viac-menej to podporujem Ak m tudent mo nos zarobi si nech si zarob Milka Pre samotn hotudenta je to dobr In poh ad na vec v ak m u ma napr klad externisti T Chodia do pr ce lebov inou musia a okrem toho si za kolu platia Denn tudent neplat a e te m e aj zar baNiekedy sa tudent zamestna musPracuj cemu tudentovi ost va na alej tat t tudenta Ako zamestnan je povinn plati da

https://sweb.mtf.stuba.sk/monitoring/clanky/1284448114_...K-14.9.2010.pdf
Kurier06 14
 • Size: 2628 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Mar 25 20:06:16 2014
 • Total Pages: 12

ivitypo as 12 mesiacov roku v podobe lanovej lezeckej ste-2013 zav talo do mesta 947 ny detsk ch prelieza iek i730 turistov pri om takmer pl ov ho volejbalu Plaveck650 tis c tvorili zahrani na detsk baz n chc doplni on v tevn ci 300 tis c ud za-detsk baz n so myk avkouv talo do metropoly z in chpl ov ihrisko i miesto prek tov Slovenska informovalbicykle Pribudn m saunariadite kancel rie prim toram

bratislavskykurier.sk/data/MediaLibrary/0/4190/kurier06...kurier06_14.pdf
Interpelacie 5msz2013
 • Size: 427 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Oct 23 12:49:45 2014
 • Total Pages: 2

hodia tam n kladn aut cisterny domie ava e na bl zke stavby domypomaly sa otriasaj Jedin prechod je na t l vku pre pe ch je treba poveda e Chodia tamna v lety je to pekn as Pie an detsk k lky na prech dzky Je to prakticky rie en akooddychov z na asi to t oddychov z na t Dlh ulica nebude i e ja by som navrhovalasi radar tam nie je mo n da lebo je len v Trnave jeden tak neviem i bude Krajskriadite s

piestany.sk/fileadmin/media/albums/interpelacie_poslanc...ie_5msz2013.pdf
2009 4
 • Size: 4083 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Jul 29 14:12:03 2009
 • Total Pages: 20

edni sa te ia z tepl ch dn i u pri mori alebo aj do-Obsahma kde je to ob as drah ie ako pri mori Preto u neplat pravidlo e k mo- Vyu itie ved aj ch produktov4pri spracovan jab k pre pek elyru Chodia len t ktor na to maj Niektor na teplo leta nad vaj a medzinich patr aj v ina pek rov lebo ke je vonku 34 C tak pred pecou t ch70 75 C nie je ni pr jemn ho Chvalabohu zatia som nezaznamenal anijednu nit

prompspol.sk/download/caso...pisy/2009_4.pdf